REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GKS BEŁCHATÓW

www.sklep.gksbelchatow.com

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym GKS „Bełchatów” Spółka Akcyjna funkcjonującym pod adresem witryny internetowej: sklep.gksbelchatow.com prowadzonym przez spółkę akcyjną GKS „Bełchatów” S.A z siedzibą i adresem w Bełchatowie 97-400 przy ul. Sportowej 3, adres e-mail: sklep@gksbelchatow.com, NIP: 7691967635, REGON: 592166549, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS: 0000070030, kapitał zakładowy 500.000,00 zł opłacony w całości.
 2. Każdy Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 3. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa: Safari lub Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome,
  3. dostęp do poczty elektronicznej,

Określenia użyte w regulaminie mają następujące znaczenie:

 • Klient – korzystające z usług Sklepu osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Klientami mogą być także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 • Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki sprzedaży w sklepie internetowym GKS Bełchatów,
 • Sklep – strona internetowa, stanowiąca platformę umożliwiającą składanie Zamówień, znajdująca się pod adresem sklep.gksbelchatow.com,
 • Towar – przedmiot sprzedaży (rzecz ruchoma), na który można złożyć zamówienie za pośrednictwem Sklepu,
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy GKS Bełchatów a Klientem, na mocy której GKS Bełchatów sprzedaje Klientowi Towary określone w Zamówieniu, a Klient zobowiązuje się zapłacić GKS Bełchatów cenę Towaru, powiększoną o koszty wysyłki, na zasadach określonych w Regulaminie,
 • GKS Bełchatów – GKS „Bełchatów” S.A z siedzibą i adresem w Bełchatowie 97-400 przy ul. Sportowej 3, adres e-mail: gks@gksbelchatow.com, NIP: 7691967635, REGON: 592166549, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS: 0000070030, kapitał zakładowy 500.000,00 zł opłacony w całości.
 • Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru w niej wskazanego, złożona przez Klienta GKS Bełchatów za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób wskazany w Regulaminie.

2. Warunki składania Zamówień

 1. Sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W celu dokonania zakupu w Sklepie Klient składa Zamówienie na Towar w sposób wskazany w Regulaminie.
 3. Zamówienie jest składane za pośrednictwem Sklepu.
 4. W celu złożenia Zamówienia Klient musi podać swoje imię i nazwisko, dane adresowe oraz adres odbioru towaru, adres e-mail oraz numer telefonu.
 5. Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza Zamówienia.
 6. Zamówienie jest dokonane (zostaje zawarta Umowa Sprzedaży) po kliknięciu przez Klienta przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. Klient musi wyrazić zgodę na treść i warunki Regulaminu, a także dobrowolnie wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych podając jednocześnie swój adres e-mail lub numer telefonu.
 8. W wyniku zawarcia Umowy Sprzedaży GKS Bełchatów zobowiązuje się przenieść na Klienta własność zamówionej w Sklepie rzeczy, a Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny oraz innych kosztów leżących po jego stronie oraz do odbioru zamówionego towaru. Towar będzie dostarczany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Po zawarciu Umowy Sprzedaży na podany przez Klienta adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie Zamówienia.
 10. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 11. Ceny Towarów oraz koszty dostawy udostępnione w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej stawce.
 12. GKS Bełchatów udostępnia następująca metody płatności: Przelewy24.
 13. Sklep może na życzenie klienta wystawić za zakupione towary fakturę VAT, która będzie dostarczona do Klienta wraz z zamawianymi towarami lub w terminie późniejszym za pośrednictwem operatora pocztowego lub korespondencji e-mail.
 14. Przyjęcie Zamówienia do realizacji rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony Towar na rachunku bankowym GKS Bełchatów.
 15. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Zamówienie zgodnie z odrębnymi regulaminami wybranego przez niego integratora płatności.

3. Zasady bezpieczeństwa

 1. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zakazu dostarczania przez lub do Sklepu treści:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Sklepu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub będą w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje,
  3. zawierających wirusy komputerowe, „Worms”, „Trojan horses”, „keyllogers”, ani innych kodów źródłowych, plików, folderów, programów komputerowych szkodliwych dla Sklepu,
  4. powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści,
  5. oraz innych treści bezprawnych.
 2. GKS Bełchatów zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych systemu Sklepu, mogących powodować przejściowe utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystanie ze Sklepu.

4. Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru

 1. Klient będący konsumentem lub niebędący konsumentem nie może odstąpić od umowy z powodu personalizacji towarów.
 2. Klient, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, nie może odstąpić od umowy z powodu personalizacji towarów.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. u. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), w szczególności w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W przypadku nieodebrania zamówionego Towaru przez Klienta w ciągu 14 dni od poinformowania go o przygotowaniu Towaru do odbioru, Klub wyznaczy Klientowi dodatkowy termin 7-dniowy na odbiór Towaru. Nieodebranie przez Klienta Towaru z upływem dodatkowego 7-dniowego terminu poczytuje się za odstąpienie przez Klienta od umowy, w wyniku którego Klub zwróci Klientowi uiszczoną płatność związaną z nieodebranym Towarem, a Towar włączy do ponownej sprzedaży, przy zachowaniu zasady określonej w pkt V.1 niniejszego Regulaminu.

5. Postępowanie Reklamacyjne

 1. GKS Bełchatów ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Reklamacje można składać w każdym przypadku za pośrednictwem Sklepu (na dane kontaktowe wskazane w Regulaminie oraz w zakładce „Kontakt”), a także w przypadku przesyłki kurierskiej – bezpośrednio kurierowi.
 3. Reklamacje składa się pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie na podane dane GKS Bełchatów. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez GKS Bełchatów.
 4. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, GKS Bełchatów odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami odpowiedzialność GKS Bełchatów z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, GKS Bełchatów zwróci się do reklamującego drogą kontaktu obraną przez niego celem ich uzupełnienia.

6. Ochrona danych osobowych (Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych)

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Górniczy Klub Sportowy ,,Bełchatów’’ Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, ul. Sportowa 3.

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania administratora, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu iodo@gksbelchatow.com. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych,
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami,
c) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych podpisanych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest GKS ,,Bełchatów’’ S.A. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7. Postanowienia końcowe

 1. GKS Bełchatów dokłada należytej staranności, aby informacje zawarte w Sklepie były dokładne. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji Sklepu np. błędy w prezentowanej cenie, konfiguracji, zdjęciach, opisach itp.
 2. GKS Bełchatów honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jak również ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. u. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) oraz innych ustaw.
 3. GKS Bełchatów jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu w szczególności w zakresie dostosowania jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach. 
 4. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu pod adresem sklep.gksbelchatow.com oraz do wglądu w siedzibie GKS Bełchatów. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

8. Przepisy końcowe

 1. GKS Bełchatów zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Regulamin stanowi załącznik do regulaminu sklepu internetowego GKS Bełchatów.
 3. Obowiązujące zmiany Regulaminu będą ogłaszane na Stronie Klubu.